Zapewniamy specjalistyczną pomoc prawną pracownikom i osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, którzy potrzebują mieć pewność, że ich prawa są chronione, gdyby pojawiły się nieoczekiwane problemy wymagające wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Nie chcemy, aby nasza rola ograniczała się wyłącznie do pomocy, gdy w Twoim miejscu pracy sprawy przybiorą zły obrót. Nasza Kancelaria udzieli odpowiedzi na każde zapytanie prawne, bez względu na to, jak daleko w przyszłość ono wybiega. Doświadczenie naszych prawników obejmuje szeroki zakres tematów i zagadnień. Istnieje bardzo niewiele zagadnień – jeśli w ogóle – w odniesieniu do prawa pracy, którymi się nie zajmowaliśmy.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest podstawowym trybem rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i “zwyczajnym trybem” rozwiązania umowy na okres próbny. Decydując się na wypowiedzenie umowy o pracę za wypowiedzeniem, trzeba pamiętać o zachowaniu wszystkich procedur. Ich nieprzestrzeganie może zakończyć się na drodze sądowej, gdyż pracownik może wnieść odwołanie do sądu pracy, jeżeli uzna, że wypowiedzenie jest bezzasadne lub narusza przepisy prawa.

Pracownik ma prawo wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, żądając odszkodowania lub przywrócenia do pracy. Sąd pracy nie musi uwzględniać żądania przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie go jest niemożliwe lub niecelowe. Jeśli jednakże uwzględni takie żądanie, musi dodatkowo zasądzić na rzecz pracownika wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za miesiąc.

Nadgodziny

Praca w godzinach nadliczbowych ma charakter wyjątkowy. Jest dopuszczalna w razie szczególnych potrzeb pracodawcy, usunięcia awarii czy też konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo środowiska. Taka praca jest co do zasady obowiązkowa i pracownik nie może się uchylić od jej wykonywania.

Jeśli pracownik nie otrzyma dnia wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych, przysługuje mu za taką pracę normalne wynagrodzenie oraz dodatek w wysokości:

 • 100 proc. wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
  • w nocy, w niedzielę i święta, które nie są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy; oraz_- za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym;
 • 50 procent wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu

Mobbing

Mobbing jest czymś więcej niż niesprawiedliwym traktowaniem czy złośliwą plotką w miejscu pracy. Może się on przejawiać w tyranizowaniu czy też nękaniu pracownika. Mobbing jest rodzajem terroru psychicznego, stosowanym przez jedną lub kilka osób przeciwko przeważnie jednej osobie. Trwa wiele miesięcy, jest sytuacją powtarzalną a osoba mobbowana pozbawiona jest możliwości obrony.

Dyskryminacja natomiast oznacza nierówne traktowanie w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dla pracodawcy

Prawo pracy stale ewoluuje i dlatego Twoja firma potrzebuje radcy prawnego zdolnego udzielić Ci wskazówek na temat aktualnych przepisów oraz sposobu ich zastosowania. Nasza kancelaria zapewnia pomoc prawną i oraz jasne i rzeczowe porady prawne, niezależnie od tego, jaki problem masz do rozwiązania. Rozwiązujemy wszystkie kwestie prawne tak szybko i efektywnie, jak to tylko możliwe, dzięki czemu Ty możesz skoncentrować się na tym, co najważniejsze – na prowadzeniu firmy.

Oferujemy usługi prawne w zakresie wszystkich aspektów prawa pracy, w tym:

 • Outsourcing
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji
 • Regulaminy i procedury
 • Sprawy sądowe
 • Umowy i kontrakty