Prowadzenie firmy często wymaga uzyskiwania pomocy prawnej co do szerokiego zakresu zagadnień. My jesteśmy tutaj, aby takiej pomocy udzielić, w sposób maksymalnie efektywny pod względem kosztów i czasu, dzięki czemu możesz wykonywać swoje obowiązki ze świadomością, że twoje problemy prawne powierzasz sprawdzonym, doświadczonym rękom.

Umowy

Kontrakty gospodarcze są podstawą działania każdej firmy i stanowią szkielet dla współpracy przedsiębiorców z dostawcami i klientami. Dobrze przygotowane i przemyślane, gwarantują stały przypływ należności; mogą pomóc uniknąć kosztownych sporów, gdy coś pójdzie nie tak, i mogą stanowić solidny oręż dla przedsiębiorstw, gdy druga strona złamie postanowienia umowne.

Przygotowanie umowy w czasach powszechnego dostępu do Internetu to żaden problem – setki wzorów można bezpłatnie pobrać z sieci. Natomiast sporządzenie dobrego kontraktu, który w pełni zabezpieczy interesy strony i uchroni przed problemami w przyszłości, czy też opinii, która zawiera właściwą interpretację przepisów – to zadanie dla dobrego prawnika. Sporządzaniem umów i opinii prawnych powinni zawsze zajmować się jedynie wykwalifikowani radcy prawni, którzy poprzez kontakt z prawem w praktyce będą w stanie zagwarantować Ci najwyższą jakość usługi poprzez znajomość najnowszych trendów w doktrynie i orzecznictwie.

Spory sądowe

Dochodzenie roszczeń w sprawach między podmiotami posiadającymi status przedsiębiorcy, jeżeli roszczenia te wynikają z zakresu prowadzonej przez nich działalności, odbywa się przed sądami gospodarczymi – czyli odrębnymi wydziałami sądów, przeznaczonymi specjalnie do rozstrzygania spraw między przedsiębiorcami. Nie w każdym sądzie rejonowym znajduje się wydział gospodarczy, dlatego należy dokładnie sprawdzić właściwość sądu.

Obecnie dochodzenie roszczeń gospodarczych następuje w zwykłym postępowaniu cywilnym, ponieważ w 2012 r. zniesione zostało odrębne postępowanie gospodarcze. Nie zmienia to jednak faktu, iż konieczne może być stosowanie różnych procedur odrębnych – najczęściej występują: postępowanie nakazowe, upominawcze, a także uproszczone. Z uwagi na fakt, że poza postępowaniem nakazowym, pozostałe tryby są obowiązkowe, to należy o nich pamiętać jeszcze przed wniesieniem pozwu, w przeciwnym razie możemy narazić się na niekorzystne konsekwencje. Przykładowo w postępowaniu uproszczonym konieczne będzie wniesienie pozwu na formularzu – niezastosowanie formularza może skutkować zwrotem pozwu (a zwrócony pozew nie jest uznawany np. za czynność przerywającą bieg przedawnienia).

Po uzyskaniu korzystnego nakazu zapłaty lub wyroku, należy złożyć w sądzie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Ostatnią czynnością jest złożenie komornikowi wniosku o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika. We wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione (zapłata należnej sumy) i sposób egzekucji. Jeśli chcesz zaoszczędzić sobie kłopotu i zwiększyć szansę na wygraną – zaangażuj radcę prawnego.

Sprawy korporacyjne

W Polsce przedsiębiorstwo może być prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, jak również w formie spółki handlowej. Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki prawa handlowego niesie za sobą wiele korzyści. Niestety zawiłość przepisów i ilość dokumentów jakie trzeba wypełnić, by dokonywana rejestracja przebiegła w sposób prawidłowy powoduje, że założenie spółki nadal jest w Polsce procesem skomplikowanym.

Polskie prawo przewiduje istnienie następującego rodzaju spółek:

 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna
 • spółka europejska

Kancelaria świadczy usługi również na rzecz stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.

Własność intelektualna

W dobie internetowego społeczeństwa informacyjnego coraz większą wagę przywiązujemy do wartości niematerialnych. Zakupy przez Internet, strony WWW, ochrona dóbr osobistych, uczciwa konkurencja, prawa autorskie, kryptowaluty – oto dziedziny, w których często niezbędna jest pomoc specjalisty. Staram się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, zapewniając między innymi:

 • opracowywanie umów w przedmiocie tworzenia i przenoszenia praw do produktów informatycznych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych i umów przenoszących majątkowe prawa autorskie
 • obsługę transakcji, których przedmiotem jest rozporządzenie serwisami internetowymi (zbycie, dzierżawa) oraz nabycie (zmiana abonenta) bądź korzystanie z domen internetowych,
 • opracowanie umów dotyczących korzystania z oprogramowania i usług informatycznych, w tym hostingu, usług dostępu do sieci i transmisji danych,
 • opiniowanie dopuszczalności prowadzenia danego typu działalności w środowisku Internet w ramach obowiązującego porządku prawnego,
 • opracowanie dokumentacji prawnej związanej z prowadzeniem przedsięwzięć e-commerce; regulaminy serwisu, wzory umów, informacje dodatkowe dotyczące zasad funkcjonowania serwisu, procedury alternatywnego rozwiązywania sporów,
 • audytowanie istniejących serwisów internetowych pod kątem zgodności z prawem prowadzonej działalności oraz kompletności i legalności posiadanej dokumentacji,
 • opracowywanie dokumentacji prawnej dotyczącej tworzenia i wykorzystywania baz danych oraz eksploatacji i ochrony praw do domen internetowych,
 • porady prawne w zakresie umów zawieranych z konsumentami na odległość – obowiązki przedsiębiorców, prawa i roszczenia konsumentów; sporządzanie umów i opinii prawnych
 • analizę prawną i przygotowywanie dokumentacji prawnej dotyczącej obrotu kryptowalutami

Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja jest to dopuszczanie się przez przedsiębiorcę działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Przedsiębiorca, którego interes został w ten sposób naruszony (lub choćby tylko zagrożony) może wystąpić do sądu z roszczeniem o zaniechanie niedozwolonych działań. W praktyce, roszczenie to może sprowadzać się np. do żądania zakazania przez sąd pozwanemu określonego zachowania, np. rozprowadzania katalogów stanowiących nieuczciwą reklamę.

Kolejnym środkiem, jaki może zastosować przedsiębiorca broniąc się przed nieuczciwą konkurencją, jest wystąpienie z roszczeniem o usunięcie skutków niedozwolonych działań. Dochodzenie roszczeń tego typu może np. zmierzać do nakazania przez sąd pozwanemu dokonania określonych czynności faktycznych (np. usunięcia szyldów stosowanych w sieci sklepów, które naśladują chronione oznaczenia innej sieci).

Bardzo ważną rolę odgrywa także możliwość żądania naprawienia szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej konkurencji. Przedsiębiorca może np. wykazywać, że poniósł szkodę w postaci utraconych korzyści, która wynikła ze zmniejszenia obrotów, a także rzeczywistą stratę, w postaci np. kosztów przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji. Żądając zapłaty określonej sumy pieniężnej jako odszkodowania, należy przede wszystkim pamiętać, że to powód powinien udowodnić wysokość poniesionej szkody, co w przypadku czynów nieuczciwej konkurencji może nie być łatwe.