Obecne przepisy wymuszają aktywne uczestnictwo w postępowaniu oraz szybkie i terminowe składanie pism procesowych i wniosków dowodowych. Lepiej jest skorzystać z pomocy radcy prawnego, gdyż istnieje niebezpieczeństwo, że już na początku sprawy można popełnić kosztowny błąd i przegrać sprawę.

Występując w sądzie cywilnym, przy pierwszej podejmowanej czynności (a więc w pozwie, wniosku, odpowiedzi na pozew lub wniosek) trzeba opisać sytuację faktyczną, a także zgłosić wszystkie zarzuty i wnioski, w tym też wnioski o przeprowadzenie przez sąd dowodów, później bowiem sąd może odmówić ich przeprowadzenia (tzw. prekluzja dowodowa). Takie pierwsze pismo procesowe musi spełniać również szereg wymogów formalnych – ich niespełnienie będzie skutkowało zwrotem pisma i uznaniem, że nie zostało nigdy złożone.

Formalizm

Sąd jest związany granicami żądania zgłoszonego w pozwie. Nawet jeżeli z treści pozwu lub innych pism w sposób oczywisty wynika, że przysługuje Ci jeszcze inne – poza żądanym – roszczenie, sąd nie będzie się tym zajmował. Ponadto sąd nie jest zobowiązany do wszechstronnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy i do wyjaśnienia rzeczywistej treści stosunków faktycznych i prawnych. Sąd jest również w ograniczonym stopniu uprawniony do dopuszczania dowodów z urzędu. Jeżeli zatem nie będziesz brał aktywnego udziału w postępowaniu, możesz liczyć się z dużym prawdopodobieństwem przegrania sprawy, nawet jeśli twoje roszczenie jest zasadne.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Jeżeli na skutek wystąpienia określonego zdarzenia np. wypadku drogowego, powstała szkoda, należy się odszkodowanie, czyli naprawienia uszczerbku majątkowego. Naprawienie uszczerbku niemajątkowego – krzywdy – określane jest jako zadośćuczynienie. Obowiązek wynagrodzenia krzywdy – zadośćuczynienie powstaje tylko wtedy, kiedy przepisy tak stanowią.

Zgodnie z przepisami, zadośćuczynienie za krzywdę może zostać wypłacone za zdarzenie, którego następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Chodzi tu o krzywdę rozumianą jako odczuwanie bólu spowodowane uszkodzeniem ciała, bądź rozstrojem zdrowia oraz o cierpienia psychiczne.

Najważniejszą kwestią w razie zaistnienia wypadku jest udokumentowanie jego okoliczności, dlatego warto wezwać na miejsce zdarzenia Policję, żeby funkcjonariusze sporządzili notatkę/protokół. Jeśli są świadkowie zdarzenia, należy ich zapytać, czy widzieli przebieg zdarzenia i poprosić ich o podanie nazwisk, adresów oraz numerów telefonów. Warto zwrócić uwagę na to, która jest godzina, jaka jest pogoda i warunki na drodze. Dobrze jest zrobić zdjęcia wszystkiego, co może okazać się ważne w sprawie.

Ważne jest również udokumentowanie wszystkich wydatków poniesionych w związku ze zdarzeniem – mogą to być koszty leczenia, przejazdów, opieki, koniecznych napraw. Najlepiej, jeśli będą to faktury VAT, w innym wypadku warto postarać się o zindywidualizowanie poniesionego wydatku.

Spadek

Spadek to nie tylko aktywa ale także długi – których zazwyczaj nikt nie chce/nie może spłacać. Często spadkobiercy dowiadują się o długach, gdyż dostali pisma z banku/wezwania do zapłaty/korespondencję z kancelarii komorniczej. A termin na złożenie oświadczenia co do przyjęcia lub odrzucenia spadku jest krótki – i wynosi 6 miesięcy od dowiedzenia się o powołaniu do spadku. Obecnie co do zasady spadek przyjmuje się dobrodziejstwem inwentarza, czasem warto jednak spadek odrzucić lub przyjąć wprost – na czym polegają różnice i jakie są prawne konsekwencje, przeczytasz w tym artykule.

Po podjęciu decyzji co do przyjęcia lub odrzucenia spadku, konieczne jest formalne zadeklarowanie tej decyzji. Odbywa się to przed sądem w postępowaniu o stwierdzenia nabycia spadku, albo przed notariuszem – w ramach poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku gdy spadek został odziedziczony przez kilka osób, może zostać podzielny przez nich w drodze działu spadku przed sądem lub poprzez zawarcie umowy. Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość, wówczas umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Dział spadku co do zasady nie jest obowiązkowy.

Jeśli dziedziczenie odbywa się na podstawie testamentu, osobom, które zostały pominięte w testamencie, a dziedziczyłyby na podstawie ustawy, przysługuje roszczenie o zachowek. Zachowek stanowi swoiste zabezpieczenie interesów majątkowych dzieci, wnuków, małżonka, a także rodziców spadkodawcy. Co istotne, zachowek należy się uprawnionym nie tylko wówczas kiedy spadkodawca pozbawił ich udziału w spadku poprzez rozporządzenie testamentowe, ale również i wtedy kiedy spadkobiercy określeni w art. 991§ 1 kc nie otrzymają należnego im udziału w spadku, gdyż spadkodawca poprzez darowizny pozbawił ich zachowku.

Nieruchomości

Proces zakupu lub sprzedaży nieruchomości może być bardzo stresujący i złożony. Najczęściej jest to transakcja o dużej wartości – i w twoim interesie jest, aby radca prawny przejrzał całość dokumentacji i wskazał możliwe zagrożenia.

Nabycia mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym dokonuje się najczęściej przez zawarcie umowy z deweloperem jeszcze przed wybudowaniem budynku mieszkalnego. Umowa taka (deweloperska) określa wzajemne obowiązki stron umowy, w szczególności zobowiązanie dewelopera do przeniesienia na nabywcę prawa własności. Nabywca natomiast zobowiązany jest do dokonywania wpłat określonych kwot, często jeszcze przed oddaniem budynku do użytku i uzyskaniem prawa własności. Dlatego przed podpisaniem umowy deweloperskiej warto skonsultować jej treść z radcą prawnym.