Otwarcie likwidacji

Likwidacja spółki z o.o., cz. 2

Początkiem procesu likwidacyjnego jest otwarcie likwidacji, które następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.

Osobowość prawna

W trakcie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną, a zatem i wszystkie zdolności: prawną, do czynności prawnych, sądową i procesową. Dochodzi natomiast do zasadniczej zmiany reguł działania spółki. Celem spółki w trakcie likwidacji jest bowiem zakończenie bieżących interesów, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań, spieniężenie majątku i ewentualnie jego podział między wspólników.

Podstawową zmianą organizacyjną jest zmiana firmy spółki. Wynika ona z konieczności oznaczenia przejścia spółki w nową formę ustrojową: „spółkę w likwidacji” . Dodatek „w likwidacji” nie stanowi jednak zmiany umowy spółki.

Likwidatorzy

W przypadku gdy umowa spółki lub uchwała wspólników nie stanowi inaczej z mocy prawa likwidatorami są członkowie ostatniego zarządu. Ostatnim jest ten, który jest zarządem w chwili powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki, nie zaś tego, który jest wpisany do rejestru w chwili zaistnienia przyczyn o rozwiązaniu spółki.

Likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może nim być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 k.s.h., ani niemogąca pełnić tej funkcji z innych powodów, np. w razie orzeczenia przez sąd upadłościowy zakazu. Likwidator nie może być członkiem rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, obowiązuje go także zakaz sprawowania funkcji członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

Podstawą pełnienia funkcji likwidatora jest stosunek organizacyjny, który powstaje z chwilą jego ustanowienia. Likwidatorzy mogą pełnić swoje funkcje tylko na podstawie powołania, ale można również zawrzeć z nimi inną umowę zobowiązującą (na przykład o pracę). Jeśli likwidatorów ustanowił sąd, ustala również wysokość ich wynagrodzenia.

Odwołanie likwidatorów, w przypadku gdy są oni ustanowieni wolą wspólników lub w inny sposób (z wyłączeniem ustanowienia przez sąd), odbywa się uchwałą wspólników. Umowa spółki może ustanowić inne zasady odwołania likwidatorów. Ponadto likwidatorów może odwołać sąd, z ważnych powodów, na wniosek osób mających interes prawny – przy czym nie jest istotne, czego ten ważny powód dotyczy. Likwidatorów ustanowionych przez sąd może odwołać tylko sąd rejestrowy.

Likwidator może złożyć rezygnację z funkcji i mają do niej odpowiednie zastosowanie przepisy o zleceniu. Oświadczenie likwidatora o rezygnacji jest jednostronną czynnością prawną, a więc nie wymaga przyjęcia przez spółkę, lecz wymaga zakomunikowania. Skoro w okresie likwidacji nie działa zarząd i spółka z o.o. nie ma powołanej rady nadzorczej, to aby oświadczenie o rezygnacji likwidatora mogło zostać przez niego skutecznie zakomunikowane, powinien zostać ustanowiony do tego pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. W konsekwencji likwidator powinien doprowadzić do powołania takiego pełnomocnika i zakomunikować mu jednostronne oświadczenie woli o rezygnacji. Zakomunikowanie oświadczenia o rezygnacji wspólnikom nie może zostać uznane za skuteczne.

Ogłoszenie o likwidacji

Likwidatorzy powinni powinni zgłosić do rejestru otwarcie likwidacji, imiona i nazwiska likwidatorów oraz ich adresy, a także sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów. Zgłoszenie do rejestru może być wykonane z pominięciem zasad reprezentacji, indywidualnie przez każdego likwidatora. Wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w ciągu 7 dni od zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie likwidatorów przez sąd odwołanych następuje z urzędu.

Likwidatorzy powinni także ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Ogłoszenia są publikowane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz w inny sposób, gdy umowa spółki tak stanowi. Wezwanie kierowane do wierzycieli nie może zawierać żadnych ostrzeżeń skierowanych do wierzycieli spółki, iż brak reakcji z ich strony będzie poczytany jako zrzeczenie się roszczeń w stosunku do spółki. Tego rodzaju oświadczenia nie wywołują żadnych skutków prawnych.

Likwidatorzy sporządzają także bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten likwidatorzy składają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. Bilans otwarcia likwidacji powinien być sporządzony w ciągu 15 dni od zaistnienia zdarzeń powodujących likwidację. W praktyce sporządza się także informację dodatkową. Na 15 dni przed terminem zgromadzenia bilans powinien być udostępniony wspólnikom do wglądu. Bilans powinien być podpisany przez wszystkich likwidatorów.

Bilans likwidacyjny sporządza się w oparciu o wycenę aktywów według wartości zbywczej. Wartość zbywcza to wartość realna składnika majątkowego, jaką można uzyskać przy sprzedaży. Wartość zbywcza jest to więc realna wartość rynkowa.

Sporządzenie bilansu otwarcia może wskazać likwidatorom, że zaistniała przesłanka do ogłoszenia upadłości przez spółkę. W takiej sytuacji odpada obowiązek złożenia bilansu otwarcia do zatwierdzenia przez wspólników spółki w likwidacji. Na likwidatorach ciąży natomiast obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Sporządzenie bilansu otwarcia stanowi początek biegu miesięcznego terminu do złożenia takiego wniosku. W takiej sytuacji wola wspólników co do przeprowadzenia likwidacji nie ma żadnego znaczenia.

Dodaj komentarz